นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม
สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อ – สกุล                           นายคอลีลือเราะมัน  ดือราแม  

เลขประจำตัวประชาชน            ๓-๙๕๐๖-๐๐๕๓-๗๓-๒

วัน เดือน ปีเกิด                       เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๒    

อายุ                                  ๔๒ ปี 

ศาสนา                               อิสลาม          

กรุ๊ปเลือด                            บี

ที่อยู่ปัจจุบัน                         เลขที่ ๓๗๖ ถนน ยะลาโกตา  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

อาชีพ                                เจ้าของกิจการ (โรงเรียน)

การศึกษาสูงสุด                      ปริญญาโท

หมายเลขโทรศัพท์                   ๐๘๑-๘๙๗๘๕๕๗